Ochrana Oznamovatelů

Vítejte na stránkách vnitřního oznamovacího systému společnosti Zentiva, k.s. zřízeného podle zákona číslo 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelův platném znění a Směrnice o ochraně oznamovatelů (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie).

K nezákonným činnostem a zneužívání práva může docházet v jakékoli organizaci, ať už soukromé nebo veřejné, velké nebo malé. Mohou mít mnoho podob jako například korupce, podvody, nekalé obchodní praktiky nebo nedbalost. A pokud jim není věnována dostatečná pozornost, může to mít za následek vážné poškození veřejného zájmu i pověsti takové organizace.

Lidé, kteří pro organizaci pracují nebo s ní přicházejí do styku při svých pracovních činnostech, se o takových událostech často dozvídají jako první, a mají proto výsadní postavení, aby informovali ty, kteří mohou problém řešit.

Oznamovatelé, tj. osoby, které oznámí informace o protiprávním jednání získané v souvislosti s prací, pomáhají předcházet škodám a odhalovat ohrožení nebo poškození veřejného zájmu, které by jinak mohly zůstat skryty.

V Zentivě věříme, že důkladné šetření a reakce společnosti na takové oznámení pomáhá zlepšovat prevenci a zajišťuje správnou reakci na takové protiprávní jednání. Proto byla v Zentivě představena iniciativa Zentiva Speak up.

V roce 2019 přijala Evropská unie směrnici o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (ze dne 23. října 2019, č. 2019/1937, dále jen "Směrnice"). Tato Směrnice poskytuje oznamovatelům o něco odlišnou ochranu než inciativa Zentiva Speak up. Proto je ochrana oznamovatelů podle Směrnice implementována samostatně, a to v souladu s platným právem v zemích, ve kterých je Zentiva přítomna.

Pokud si přejete podat oznámení společnosti Zentiva, k.s., podle zákona číslo 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, pak je toto to správné místo.

Jako příslušná osoba byla společností Zentiva, k.s. určena:

Mgr. Petra Říhová

Vnitřní oznamovací systém

Zentiva, k.s. zavedla vnitřní oznamovací systém pro podávání oznámení v elektronické podobě, který naleznete zde, a který označujeme jako "platforma". Kromě toho společnost Zentiva, k.s. přijímá také ústní oznámení (například po telefonu) a na základě vaší žádosti i osobně učiněná oznámení.

Přečtěte si prosím pozorně následující informace, které vám mohou pomoci správně postupovat.

Upozorňujeme, že zasláním oznámení prostřednictvím platformy potvrzujete, že jste se s těmito informacemi seznámili, stejně tak jako s naším Oznámením o ochraně osobních údajů.

Upozorňujeme, že společnost Zentiva, k.s. nepřijímá žádná anonymní oznámení. To znamená, že jste povinni nám sdělit své osobní údaje, ale nemusíte se obávat Všechny informace, které nám sdělíte, jsou chráněny přísnou povinností mlčenlivosti a nesmí být bez vašeho souhlasu poskytnuty žádné třetí osobě. Velmi také dbáme na to, abychom zajistili, že v souvislosti s vaším oznámením neutrpíte žádnou újmu.

Dále upozorňujeme, že společnost Zentiva, k.s. nepřijímá oznámení od osob, které pro společnost Zentiva, k.s. nevykonávají práci nebo obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb.

Pro uplatnění ochrany oznamovatelů a ochrany stanovené zákonem č. 171/2023 Sb. musíte

 • mít v době podání oznámení, vzhledem k okolnostem a informacím, které máte v té době k dispozici, dobrý důvod se domnívat, že oznámené skutečnosti jsou přesné a pravdivé. Nemůžete tedy oznamovat vědomě nepravdivé skutečnosti;
 • se vyhnout jednání, které by mohlo mít povahu trestného činu. Dokumenty, dokládající oznamované skutečnosti, získané takovým jednáním jsou nepřípustné;
 • jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že vámi podané oznámení je založeno na věrohodných skutečnostech a okolnostech.

Vezměte prosím na vědomí, že nám velmi pomůžete při vyšetřování oznámených skutečností

 • pokud budete schopni identifikovat oblast protiprávního jednání a zamyslíte se nad tím, jaké prokazatelné informace můžete o oznámeném protiprávním jednání poskytnout. Rozsah a kvalita vámi poskytnutých informací může ovlivnit způsob, jakým můžeme vaše oznámení šetřit a případně učinit příslušná nápravná a preventivní opatření;
 • pokud nám sdělíte co nejvíce podrobností, na které si vzpomenete;
 • pokud nám dovolíte sdílet vaše osobní údaje nejen s příslušnou osobou, ale také s ostatními členy vyšetřovacího týmu. Povinnost mlčenlivosti se pak bude vztahovat i na členy vyšetřovacího týmu a zákaz odvetných opatření bude platit i nadále.

Můžete si vybrat jakýkoli dostupný kanál pro oznamování poskytovaný společností Zentiva. Doporučujeme používat Platformu, protože ji považujeme za nejefektivnější.

Každé oznámení musí obsahovat alespoň popis porušení (protiprávní činnosti), ke kterému došlo nebo má dojít v rámci daného subjektu, pro který jste, byť i nepřímo, vykonávali nebo vykonáváte práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterým jste byli nebo jste v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Vaše oznámení spadá pod ochranu oznamovatelů pouze v případě, že se týká takového porušení (protiprávní činnosti), které

(i) má znaky trestného činu, nebo
(ii) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
(iii) porušuje zákon č. 171/2023 Sb., nebo
(iv) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 • finančních služeb, produktů a finančních trhů, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Uveďte všechny možné podrobnosti o porušení (protiprávní činnosti), ke kterému došlo nebo má dojít, například:

 • věc a rozsah věci
 • datum
 • čas nebo období
 • místo
 • proč a jak se domníváte, že k porušení došlo nebo dojde
 • zúčastněné osoby - svědci
 • zda si je někdo ze společnosti Zentiva problému vědom a může poskytnout další informace
 • jak jste se o problému dozvěděli
 • zda byl problém již někomu nahlášen (komu, kdy, jak)
 • jakékoli další informace, které by mohly být užitečné pro vyšetřování

Rádi bychom vás informovali, že v případě, že podáte oznámení, které

 • nespadá do působnosti ochrany oznamovatelů nebo
 • neobsahuje dostatečné údaje k tomu, abychom mohli vyhodnotit, že oznámení spadá do působnosti ochrany oznamovatelů, nebo které
 • nebude společností Zentiva, k.s. akceptováno, jak je uvedeno v tomto dokumentu viz výše,

budeme vás informovat a vaše oznámení nebudeme dále vyhodnocovat.

Vzhledem k tomu, že oznámení, které nespadá pod ochranu oznamovatelů, nemůžeme předat nikomu jinému (přijímá pouze příslušná osoba), doporučujeme vám, abyste zvážili využití iniciativy Zentiva Speak Up pro situace, kdy se na vás ochrana oznamovatelů nevztahuje, nebo kdy ji jednoduše nechcete využít.

UPOZORŇUJEME, že tato stránka NENÍ ZENTIVA SPEAK UP linka, stránky inciativy Zentiva Speak Up najdete zde.

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Závěrem vás informujeme, že máte po celou dobu právo podat oznámení podle Směrnice o ochraně oznamovatelů a podle zákona č. 171/2023 Sb. na Ministerstvo spravedlnosti. Příslušné informace včetně oznamovacího formuláře a dalších kontaktů naleznete zde: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/ and here https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Platforma (zahrnuje také podání oznámení v podobě hlasové zprávy)

Vnitřní oznamovací systém společnosti Zentiva (dále jen „platforma“) je technicky provozován společností FaceUp Technology s.r.o. prostřednictvím cloudového řešení. Vezměte prosím na vědomí, že společnost FaceUp Technology s.r.o. nemá přístup k obsahu vaší zprávy ani k informacím, které s námi sdílíte a ani k vaší identitě.

 • Oznámení zaslané prostřednictvím platformy obdrží a seznámí se s nimi pouze příslušná osoba v souladu s platnými právními předpisy a interními procesy. V případě, že s tím budete souhlasit, může být oznámení sdíleno s vyšetřovacím týmem - omezeným okruhem osob pro danou oblast oznámení.

Platforma je uživatelsky přívětivá, stačí pouze vybrat kategorii a právní subjekt. Všechny relevantní informace, které se týkají oznámení, se vyplní do pole "Další informace".

Oznámení v podobě hlasové zprávy

Pokud tuto možnost zvolíte, můžete pořídit hlasový záznam. Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete pro hlasovou zprávu, váš hlas bude změněn. Postupujte podle pokynů, které vám platforma poskytne, je uživatelsky přívětivá (místo psaní mluvíte a záznam se uloží do formuláře).

 • Jakmile do formuláře doplníte všechny údaje (písemně nebo prostřednictvím hlasové zprávy), bude vám přidělen jedinečný kód - klíč.
 • Klíč si zapište a uschovejte na bezpečném místě. Nesdělujte nám ho. V případě, že kód sdělíte třetí osobě, může být ohrožena důvěrnost vašeho oznámení.
 • Klíč použijte ke kontrole oznámení, abyste získali zpětnou vazbu nebo pro další otázky.
 • V případě, že klíč ztratíte, budete muset znovu vyplnit formulář, abyste získali nový klíč. V takovém případě nás prosím v textovém poli informujte, že navazujete na již nahlášenou záležitost (nemusíte znovu vyplňovat všechny údaje, ale uveďte prosím informace, čeho se nahlášená záležitost týkala).

Jsme povinni vám poskytnout potvrzení o přijetí a související zpětnou vazbu. Tyto informace naleznete pouze v platformě za pomoci svého klíče.

Pokud chcete být automaticky informováni o všech změnách týkajících se vaší záležitosti, můžete vyplnit e-mailovou adresu v příslušném poli (nikoli v poli samotného textu). Tento e-mail slouží pouze k zasílání upomínek z platformy v případě, že se něco změní (tj. prostřednictvím tohoto e-mailu NEBUDETE dostávat žádné aktuální informace ani dotazy). Upozorňujeme, že takové upomínky budou zasílány z NNTB<info@nntb.cz >.

Odkaz, který obdržíte v e-mailu, vás přesměruje na hlavní vstupní stránku platformy, kde musíte vybrat pole "Moje organizace" a zadat přístupový kód aa0aaa0aaa. Teprve poté se vrátíte na stránku, která vyžaduje zadání vašeho klíče.

Na stránku, kam vložíte klíč, se dostanete prostřednictvím odkazu na této stránce a také kliknutím na tlačítko "Zkontrolovat oznámení" vlevo.

V případě, že oznámení podáte prostřednictvím e-mailu příslušné osoby, viz výše, obdrží ji a seznámí se s ní pouze příslušná osoba. V případě, že s tím budete souhlasit, může být oznámení sdíleno s vyšetřovacím týmem – omezeným okruhem osob pro danou oblast. Potvrzení o přijetí a další informace obdržíte výhradně jako odpověď na e-mailovou adresu použitou k zaslání zprávy. Během komunikace budete požádáni o potvrzení, zda podáváte oznámení na ochranu oznamovatelů, upozorňujeme, že pokud prohlásíte, že oznámení není "whistleblowing", ochrana oznamovatelů nebude poskytnuta.

V případě e-mailové zprávy NEPOSÍLEJTE kopii e-mailu nikomu jinému.

V případě, že podáte oznámení prostřednictvím telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku nebo osobně, budete komunikovat pouze s výše uvedenou příslušnou osobou a oznámením se bude zabývat pouze příslušná osoba (osoby). V případě, že s tím budete souhlasit, může být oznámení sdíleno s vyšetřovacím týmem – omezeným okruhem osob pro danou oblast . Během komunikace budete požádáni o sdělení e-mailové adresy, na kterou pak pouze obdržíte potvrzení o přijetí a další informace. Během komunikace budete požádáni o potvrzení, zda podáváte oznámení na ochranu oznamovatelů, upozorňujeme, že pokud prohlásíte, že oznámení není "whistleblowing", ochrana oznamovatelů nebude poskytnuta.