Právní upozornění a ochrana soukromí

Právní oznámení na Zentiva.com

1. Duševní vlastnictví

2. Povaha informací

3. Odkazy na jiné stránky

4. Ochrana soukromí a důvěrné informace

5. Omezení odpovědnosti 

6. Dostupnost webových stránek

7. Informace o produktech

8. Právní rámec

9. Právní oznámení

10. Materiály třetích stran

Tato stránka popisuje právní pokyny, které platí pro všechny uživatele internetu navštěvující tyto webové stránky. V souvislosti s prohlížením těchto webových stránek se zavazujete dále uvedené pokyny bez výhrad dodržovat. Doporučujeme vám tyto pokyny pravidelně kontrolovat, neboť mohou být čas od času a bez předchozího upozornění upraveny. 

Pro váš přístup k webovým stránkám www.zentiva.com (dále jen „Stránky) i jejich používání platí následující podmínky i všechny příslušné právní předpisy. Pokud budete tyto Stránky otevírat a prohlížet si je, potvrzujete, že bez výhrad přijímáte dále uvedené podmínky a budete je dodržovat. 

1. Duševní vlastnictví 

Tyto Stránky vlastní a provozuje společnost Zentiva Group, a.s. (dále jen „společnost Zentiva“). 

Materiály uvedené či prezentované na těchto Stránkách, včetně všech dokumentů, souborů, designových či grafických prvků, technických nákresů, vybavení, kódu a obecného vzhledu Stránek, podléhají autorským právům, která vlastní společnost Zentiva a určité společnosti patřící do stejné skupiny společností jako společnost Zentiva, a to dle definice § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a to i „© copyright Zentiva Group, a.s. 2017“, dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud není v konkrétních případech stanoveno jinak, jsou všechna práva vyhrazena. Kromě toho pak všechna označení produktů uvedená na těchto Stránkách představují ochranné známky společnosti Zentiva, pokud není v jednotlivých případech uvedeno, že jsou daná označení vlastnictvím jiného subjektu. Ochranné známky, obchodní značky, loga a produkty uvedené na Stránkách jsou předmětem národní i mezinárodní ochrany. Jakékoliv použití těchto ochranných známek, obchodních značek, log a produktů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Zentiva je zakázáno. 

2. Povaha informací 

Informace (zejména pak finanční informace), které jsou uvedeny na Stránkách, nebudou považovány za výzvu k investování. Tyto informace nebudou vykládány jako akvizice prodeje či veřejná nabídka, přičemž nepředstavují nabídku k úpisu, nákupu či obchodování s akciemi společnosti Zentiva nebo jakýmikoliv jinými cennými papíry vydanými společností Zentiva a/nebo jejími dceřinými společnostmi. Společnost Zentiva bych vás tímto chtěla upozornit na skutečnost, že finanční informace, které jsou zveřejňovány na Stránkách, jsou pravidelně aktualizovány. 

Na Stránkách mohou být zveřejňovány názory odborníků, které se týkají konkrétních oblastí souvisejících s obsahem Stránek, nebo části článků z tisku. Takovéto informace představují pouze názory příslušných odborníků či periodik, přičemž tyto názory nemusejí nutně představovat názory společnosti Zentiva. Daní odborníci nejsou zaměstnanci společnosti Zentiva a za využití předmětných názorů nedostávají žádnou odměnu. Společnost Zentiva nenese odpovědnost za přesnost či úplnost jakýchkoliv informací nebo názorů uvedených v takovýchto materiálech. Odborná stanoviska odrážejí výhradně osobní názory příslušných odborníků a v žádném případně by neměla být považována za názory či odpovědnost společnosti Zentiva. 

Kromě toho mohou Stránky obsahovat informace týkající se zdraví, fitness a různých typů léčby určených výhradně pro lidi. Tyto informace jsou pouze orientační a v žádném případě nemají nahrazovat pokyny poskytované ze strany vašeho lékaře či lékárníka. Informace uvedené na těchto Stránkách byste neměli používat ke stanovení diagnózy v souvislosti s určitou nemocí či fyzickými problémy, k léčbě na dálku nebo za účelem předepisování či užívání jakýchkoliv léků uvedených na Stránkách. Vždy byste se měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem a pečlivě si prostudovat příbalový leták konkrétních léků. 

Informace uvedené na stránkách nemají přesvědčovat nebo motivovat k používání či předepisování určitých léčivých přípravků, ovlivňovat výsledky klinických hodnocení produktů společnosti Zentiva nebo přímo či nepřímo ovlivňovat jakákoliv rozhodnutí týkající se společnosti Zentiva nebo jejích produktů. 

3. 0dkazy na jiné stránky 

Společnost Zentiva neponese žádnou odpovědnost v souvislosti s případnými webovými stránkami třetích stran, na které jste se mohli dostat prostřednictvím těchto Stránek. Nemůžeme žádným způsobem kontrolovat obsah těchto externích webových stránek, které jsou zcela nezávislé na společnosti Zentiva. Pouhá existence odkazu mezi Stránkami a případnými externími webovými stránkami navíc v žádném případně neznamená, že by společnost Zentiva jakkoliv schvalovala obsah takovýchto stránek resp. jakékoliv jeho případné použití. Kromě toho nesete odpovědnost za přijetí nezbytných opatření, která by zabránila kontaminaci Stránek, a to zejména prostřednictvím různých „virů“, „trojských koňů“ nebo jakýchkoliv jiných „parazitů“. 

Externí webové stránky mohou obsahovat odkazy vedoucí na tyto Stránky. Žádné takovéto odkazy nebudou instalovány bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Zentiva. Společnost Zentiva v žádném případě nenese odpovědnost za nedostupnost takovýchto externích webových stránek, přičemž společnost Zentiva nereviduje, nekontroluje, neschvaluje ani nenese odpovědnost za jakýkoliv obsah, propagaci, produkty nebo jiné materiály dostupné na těchto stránkách či jejich prostřednictvím. 

4. Ochrana soukromí a důvěrné informace 

4.1 Informace o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Zentiva jsou uvedeny v Oznámení o ochraně soukromí, které je k dispozici na www.zentiva.cz/gdpr/privacy-notice.

Společnost Zentiva vás tímto informuje, že soubory cookies jsou používány k získávání informací o vašem chování na Stránkách. Jde například o informace o preferovaném jazyce či jiných nastaveních. Máte právo používání souborů cookies odmítnout. Pro více informací viz naše Pravidla pro soubory cookies na https://www.zentiva.com/cookie-policy.

4.2 Stránky nejsou určeny pro sběr jakýchkoliv důvěrných informací, které jejich prostřednictvím případně poskytnete. V důsledku toho – a s výjimkou výše uvedených osobních údajů – nebudou žádné informace (bez ohledu na svou formu, tedy např. dokumenty, údaje, grafické prvky, dotazy, návrhy, koncepty, poznámky, atd.), které budete na Stránkách sdělovat, považovány za důvěrné. Znamená to tedy, že pokud nám dané údaje předáte, udělujete nám právo na jejich použití, reprodukci, šíření či změny, resp. právo na předávání těchto údajů s cílem zajistit zpracování vaší žádosti. 

5. Omezení odpovědnosti 

Společnost Zentiva vynakládá maximální úsilí pro to, aby dle svého nejlepšího vědomí a svědomí zajistila správnost a aktualizaci informací uváděných na Stránkách, přičemž společnost Zentiva si vyhrazuje právo obsah Stránek kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit. Společnost Zentiva však nemůže zcela zaručit správnost, přesnost, aktualizaci či úplnost informací zveřejňovaných na Stránkách. V důsledku toho nemůže později nést odpovědnost: 

Za případné nepřesnosti, nesprávnosti či opomenutí týkající se informací uváděných na Stránkách; jakékoliv škody plynoucí z podvodných zásahů třetích stran vedoucích ke změně informací či materiálů uváděných na Stránkách; 

Obecněji za jakékoliv škody bez ohledu na jejich příčinu, původ, povahu nebo důsledky, a to i v případech, kdy si společnost Zentiva byla vědoma možnosti takovýchto škod, ať již plynou z (i) přístupu ke Stránkám či jejich nedostupnosti; (ii) používání Stránek, včetně jakýchkoliv škod nebo virů, které mohou mít dopad na váš počítačový systém nebo jakékoliv jiné produkty; a/nebo (iii) uznání jakýchkoliv informací přímo či nepřímo poskytovaných prostřednictvím Stránek. 

Materiály v rámci Stránek i v rámci všech ostatních stránek jsou poskytovány „jak stojí a leží“, bez jakýchkoliv explicitních či implicitních záruk. Společnost Zentiva neposkytuje žádné explicitní či implicitní záruky, a to zejména s ohledem na jejich obchodní využitelnost či vhodnost pro konkrétní účel. 

6. Dostupnost webových stránek 

Berete na vědomí, že (i) je technicky nemožné, aby byly Stránky zajišťovány zcela bez chyb, a že společnost Zentiva za toto nemůže nést odpovědnost; (ii) případné chyby mohou vést k dočasné nedostupnosti Stránek; a že (iii) na provoz Stránek mohou mít negativní dopad podmínky a faktory, které společnost Zentiva nemůže ovlivnit, například přenosové či telekomunikační spojení mezi společností Zentiva a vámi nebo mezi společností Zentiva a ostatními systémy či sítěmi.

Společnost Zentiva a/nebo její dodavatelé mohou Stránky či jejich část kdykoliv dočasně či trvale upravit nebo přerušit jejich provoz, aby provedli jejich údržbu a/nebo vylepšení a/nebo změny. Společnost Zentiva nenese odpovědnost za žádné úpravy, pozastavení či přerušení provozu Stránek. 

7. Informace o produktech 

Informace uvedené a prezentované na Stránkách mohou obsahovat přímé či nepřímé odkazy na produkty, programy a služby společnosti Zentiva, které nemusí být nabízeny či dostupné v určitých zemích nebo regionech, případně mohou být nabízeny pod odlišnými značkami. Tyto produkty, programy a služby mohou podléhat odlišným předpisům a podmínkám pro použití dle konkrétní země. Dané odkazy nenaznačují žádný úmysl společnosti Zentiva takovéto produkty, programy či služby prodávat ve vaší zemi. Pokud máte zájem o jakékoliv informace týkající se produktů, programů a služeb, které jsou dostupné ve vašem regionu / zemi, obraťte se, prosím, na místní subjekt Zentiva nebo svého obchodního partnera společnosti Zentiva. 

8. Právní rámec 

Stránky i jejich obsah se řídí právním řádem České republiky. Jakékoliv případné soudní spory týkající se Stránek či jejich obsahu budou spadat do působnosti českých soudů. 

9. Právní oznámení 

9.1 Editor Stránek: 

Zentiva Group, a.s., U kabelovny 529/16, Praha 10 - Dolní Měcholupy, Česká republika, PSČ: 102 00. 

9.2 Vydavatel a vedoucí editor: 

Ines Windisch, Head of Corporate Affais, Zentiva Group, a.s. 

9.3 Hosting Stránek 

Microsoft Azure
North Europe-Ireland
Takeda Ireland Ltd (Grange Castle)
New Nangor Road, Grange
Dublin 22
Ireland 

10. Materiály třetích stran 

10.1 Použité fotografie třetích stran 

Shutterstock, Getty Images, iStock 

Pan Petr Adámek, Česká republika, pan Pavel Horník, Česká republika 

Zentiva Group, a.s.