Právní upozornění a ochrana soukromí

Na této stránce uvádíme právní pokyny vztahující se na všechny uživatele internetu, kteří navštěvují tyto stránky. Návštěvou této stránky se zavazujte tyto pokyny bezvýhradně dodržovat. Doporučujeme, abyste se k těmto pokynům pravidelně vraceli, neboť se mohou průběžně měnit bez předchozího upozornění.

Vaše návštěva a používání stránky www.zentiva.cz (dále jen „Stránka“ nebo také „Stránky“) se řídí následujícími podmínkami a platnými právními předpisy. Návštěvou a prohlížením těchto Stránek potvrzujete, že tyto podmínky bezvýhradně přijímáte a budete se jimi řídit.

1. Duševní vlastnictví

Tyto Stránky vlastní a provozuje společnost Zentiva Group, a.s. (dále jen „společnost Zentiva“), člen skupiny společností Sanofi.

Materiály zobrazované nebo prezentované na této Stránce, včetně všech dokumentů, souborů, vzorů, grafických vyobrazení, technických nákresů, zařízení, kódů a všeobecného vzhledu Stránek, podléhají autorským právům, jejichž vlastníkem je společnost Zentiva a některé další společnosti ze stejné skupiny společností jako společnost Zentiva ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, v platném; podléhají rovněž označení „© autorská práva společnosti Zentiva Group a.s. 2017" ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

Všechna práva jsou vyhrazena, nestanoví-li se v konkrétním případě jinak. Dále platí, že názvy všech produktů uváděných na těchto Stránkách jsou ochrannými známkami společnosti Zentiva, není-li u těchto názvů uvedeno, že jejich vlastníkem je jiný subjekt. Na ochranné známky, obchodní názvy, loga a produkty uváděné na Stránkách se vztahuje vnitrostátní i mezinárodní ochrana. Jakékoliv využití těchto ochranných známek, obchodních názvů, log či produktů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Zentiva se zakazuje.

2. Povaha informací

Žádné z informací, zejména finančních, uváděných na této Stránce, neslouží jako výzva k investici. Nelze je vykládat jako získávání klientů či veřejnou nabídku a nepředstavují nabídku k úpisu, koupi či obchodování s akciemi společnosti Zentiva nebo jakýmikoliv jinými cennými papíry emitovanými společností Zentiva či jejími dceřinými společnostmi. Společnost Zentiva upozorňuje na skutečnost, že finanční informace uváděné na Stránkách jsou průběžně aktualizovány.

Podle potřeby se na stránkách uveřejňují názory odborníků týkající se konkrétních oblastí souvisejících s obsahem stránek anebo výňatky z článků publikovaných v tisku. Tyto informace představují výhradně názor příslušných odborníků či novin, který se nemusí nutně shodovat s názorem společnosti Zentiva. Tito odborníci nejsou zaměstnanci společnosti Zentiva a za použití jejich stanovisek nedostávají od společnosti Zentiva žádnou odměnu. Společnost Zentiva neodpovídá za správnost ani úplnost jakýchkoliv informací nebo názorů prezentovaných v takových materiálech. Odborná stanoviska odrážejí pouze osobní názor daného odborníka a ten nelze v žádném případě považovat za názor nebo odpovědnost společnosti Zentiva.

Stránky obsahují rovněž informace související se zdravím, zdravým životním stylem a různými druhy léčby určené výhradně pro lidi. Tyto materiály jsou pouze informativní povahy a nemají sloužit jako náhrada za informace, které vám poskytne váš lékař nebo lékárník. Informace uváděné na těchto stránkách nejsou určené pro diagnostiku žádné choroby nebo fyzického problému ani jako léčba na dálku či k předepisování či užívání jakéhokoliv léčebného přípravku uváděného na Stránkách. Vždy se musíte poradit se svým lékařem či lékárníkem a pečlivě si přečíst příbalové informace příslušného léčivého přípravku.

Informace uvedené na Stránkách neslouží k přesvědčování či motivaci k užívání či předepisování léčivých přípravků, k ovlivňování výsledků klinických zkoušek produktů společnosti Zentiva ani k přímému či nepřímému ovlivňování rozhodování souvisejícího se společností Zentiva či s jejími produkty.

3. Odkazy na jiné stránky

Společnost Zentiva odmítá veškerou odpovědnost v souvislosti se stránkami třetích stran, na které získáte přístup prostřednictvím Stránek. Obsah stránek těchto třetích stran nemůžeme ovlivnit a tyto stránky jsou zcela nezávislé na společnosti Zentiva. Dále platí, že existence propojení mezi těmito Stránkami a stránkou třetí strany neznamená, že by společnost Zentiva obsah těchto stránek třetích stran jakkoliv schvalovala anebo že by schvalovala jakékoliv možné použití jejich obsahu. Dále je vaší povinností přijmout nezbytná opatření potřebná k zabránění kontaminace stránek společnosti Zentiva mimo jiné jedním nebo více „viry“, „trojskými koni“ nebo jinými „parazity/škodlivým softwarem nebo kódy".

Externí internetové stránky mohou obsahovat odkazy typu „hyperlink“, odkazující na Stránky. Odkazy typu „hyperlink“ není dovoleno instalovat bez výslovného souhlasu společnosti Zentiva daného předem. Společnost Zentiva však v žádném případě neodpovídá za nedostupnost těchto externích stránek a společnost Zentiva ani nezkoumá, neprověřuje ani neschvaluje jakýkoliv obsah, reklamu, produkty nebo jiné materiály, které jsou dostupné nebo přístupné prostřednictvím těchto stránek, a neodpovídá za ně.

4. Osobní údaje a další informace

4.1 Společnost Zentiva nebude zpřístupňovat třetím stranám vaše osobní údaje, které jste jí sdělili elektronickou poštou. Tyto údaje budou použity výhradně za účelem poskytnutí odpovědi co nejefektivnějším způsobem.

Společnost Zentiva zpracovává vaše osobní údaje získané přímo od vás. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem, pro který jste je poskytli. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování. Poskytování osobních údajů je dobrovolné.

V souladu se zákonem České republiky č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů") máte právo na přístup ke svým údajům a na jejich úpravu a další práva v souladu s § 21 Zákona o ochraně osobních údajů; svá práva můžete uplatnit písemně buď:
On-line na adrese: zentiva@zentiva.cz, anebo 
Poštou na adrese: U kabelovny 130, Praha 10, Dolní Měcholupy, Česká republika, PSČ: 102 37.

Společnost Zentiva si vás dovoluje upozornit, že prostřednictvím souborů typu cookies sleduje vaše chování na Stránkách, například preferovaný jazyk a další nastavení. Používání souborů cookies máte právo odmítnout.

4.2 Stránky nejsou určeny pro přijímání jakýchkoliv důvěrných informací. Proto se žádné informace, které sdělíte prostřednictvím Stránek, s výjimkou osobních údajů uvedených výše, v žádném případě nepovažují za důvěrné, a to bez ohledu na formu, v níž byly poskytnuty (dokumenty, údaje, grafické informace, otázky, návrhy, koncepce, poznámky či jiné). V důsledku této skutečnosti nám převodem těchto údajů udělujete právo tyto údaje užívat, reprodukovat, šířit či upravovat anebo je předávat dále za účelem zpracování vašeho požadavku.

5. Omezení odpovědnosti

Společnost Zentiva vynakládá nejvyšší možné úsilí, aby zajistila přesnost a aktuálnost informací poskytovaných na Stránkách. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah Stránek bez předchozího upozornění. Společnost Zentiva však přesto nemůže plně zaručit přesnost, bezchybnost, aktuálnost či vyčerpávající povahu informací poskytovaných na Stránkách. Společnost Zentiva proto není možné činit odpovědnou za:

Jakoukoliv nepřesnost, chybu nebo opomenutí související s informacemi poskytnutými na Stránce; případnou škodu vzniklou v důsledku neoprávněného vniknutí třetí strany, jehož následkem je pozměnění informací nebo materiálů zveřejněných na Stránkách;

Obecněji za jakoukoliv škodu bez ohledu na její příčinu, povahu nebo následky, a to i v případech, kdy si společnost Zentiva byla vědoma možnosti vzniku této škody, a bez ohledu na to, zda je škoda důsledkem (i) přístupu anebo nemožnosti přístupu na Stránky, (ii) používání Stránek, včetně jakékoliv škody nebo viru, který by mohl infikovat váš počítačový systém anebo jakýkoliv jiný produkt, anebo (iii) spolehnutí se na jakékoliv informace poskytnuté přímo nebo nepřímo na Stránkách.

Materiály poskytované na Stránkách a všech ostatních stránkách se poskytují ve stavu, v jakém se aktuálně nacházejí a bez jakékoliv výslovné či implicitní záruky. Společnost Zentiva neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku, mimo jiné v souvislosti s prodejností či vhodností materiálů pro určitý účel.

6. Dostupnost internetových stránek

Berete na vědomí, že (i) že je technicky nemožné, aby Stránka fungovala bez jakýchkoliv nedostatků a společnost Zentiva za toto nemůže přijmout jakoukoliv odpovědnost, (ii) že nedostatky mohou mít za následek dočasnou nedostupnost Stránky a že (iii) provoz stránky může být negativně ovlivněn podmínkami a plněními, která jsou mimo kontrolu společnosti Zentiva, například fungováním přenosových a telekomunikačních linek mezi společností Zentiva a vámi a mezi společností Zentiva a dalšími systémy a sítěmi.

Společnost Zentiva, respektive její dodavatelé mohou kdykoliv dočasně nebo natrvalo měnit Stránky nebo některé jejich části či přerušit jejich provoz za účelem provedení jejich údržby, vylepšení nebo úprav. Společnost Zentiva neodpovídá za žádné úpravy, pozastavení nebo přerušení provozu Stránek.

7. Informace o produktech

Informace obsažené a poskytované na těchto Stránkách mohou obsahovat přímé či nepřímé odkazy na produkty, programy anebo služby společnosti Zentiva, které se v některých zemích nebo regionech nenabízejí anebo nejsou dostupné, nebo které se tam nabízejí pod jinou ochrannou známkou. Mohou se na ně vztahovat jiné právní předpisy a podmínky použití, které závisejí na konkrétní zemi. Z těchto odkazů nevyplývá žádný záměr společnosti Zentiva prodávat tyto produkty, programy nebo služby ve vaší zemi. Se žádostmi o jakékoliv informace v souvislosti s produkty, programy anebo službami dostupnými ve vašem regionu/zemi se prosím obracejte na místní dceřinou společnost skupiny Sanofi Group nebo na svého obchodního partnera společnosti Zentiva.

8. Právní rámec

Stránky a jejich obsah se řídí právním řádem České republiky. Příslušné k rozhodování o případných soudních sporech souvisejících se Stránkami či jejich obsahem jsou soudy České republiky.

9. Právní upozornění

9.1 Redaktor Stránky:

Zentiva Group, a.s., U kabelovny 130, Praha 10, Dolní Měcholupy, Česká republika, PSČ: 102 37.

9.2 Šéfredaktor a odpovědný redaktor:

Cornelia Schaeffer, Head of Global Communication, Zentiva Generics

9.3 Hosting Stránky

Microsoft Nederland B.V.
Evert van de Beekstraat 354
1118, CZ Schipol (Amsterdam) 
Server v Europě

10. Autoři

10.1 Autoři fotografií

Shutterstock, gettyimages, iStock

Mr Petr Adámek, Česká republika, Mr Pavel Horník, Česká republika

Zentiva Group, a.s.