Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek

Adresa pro zasílání je
Státní ústav pro kontrolu léčiv
oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

e-mail: farmakovigilance@sukl.cz.

Pokud se hlášení týká biologického léčiva, je třeba doplnit i přesný obchodní název a číslo šarže.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků společnosti Zentiva k.s., Zentiva Group, a.s. nám můžete také nahlásit e-mailem: PRG.CZ_PHV@zentiva.com či telefonicky: + 420 267 241 111

Aktuální informace o přípravcích společnosti Zentiva k.s., Zentiva Group, a.s. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Přípravky hrazené ze zdravotního pojištění jsou označeny symbolem icon.

Přípravky dostupné jsou uvedeny tučně a jsou označeny symbole icon.

V případě dotazů na konkrétní přípravek společnosti Zentiva k.s., Zentiva Group, a.s. nás kontaktujte na adrese zentiva.cz@zentiva.com nebo na telefonním čísle +420 267 241 111