Informace pro obchodní partnery

Všeobecné dodací podmínky skupiny Zentiva stanovují základní podmínky, na jejichž základě se Zentiva a druhá smluvní strana zavazují uzavřít a realizovat smluvní vztah. Všeobecné dodací podmínky jsou nedílnou součástí každé objednávky objednatele a v okamžiku akceptace objednávky dodavatelem se stávají závaznými pro obě smluvní strany.

Všeobecné dodací podmínky jsou dostupné ke stažení v českém a anglickém jazyce:

General Terms of Delivery of the Zentiva Group form basic conditions on which Zentiva and a second party are entering and performing their business relationship. General Terms of Delivery are a non-separable part of each Purchase order of the Customer and at the moment of the acceptance of the Purchase Order they are binding for both parties.

General Terms of Delivery are available in Czech and English: