Naše závazky

Naše poslání

Zentiva je přední farmaceutická společnost, která vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní léky na předpis a volně prodejné léky. S tím, jak Zentiva roste, stále více lidí dostává léky, které potřebují. Naše podnikání stojí na důvěře a odpovědnosti. Lidé, kteří užívají naše přípravky, jsou v jádru všeho, co děláme. Zentiva uplatňuje šest sdílených schopností, tzv. SuperschopnostíZ/SuperpowerZ, které tvoří rámec hodnot a chování, které naši zaměstnanci dodržují a zachovávají. Na jejich základě budujeme zdravé podnikání, na něž můžeme být hrdí.

Náš etický závazek 

Zentiva má silnou reputaci důvěryhodného a spolehlivého partnera. V roce 2021 jsem aktualizovali náš Etický kodex a přeložili jej do 22 jazyků. V rámci společnosti jsou zavedena povinná školení. Celý náš tým je pravidelně přezkušován z porozumění zásadám našeho Etického kodexu. Soulad obchodních aktivit se zásadami kodexu je v pravidelných intervalech prověřován naším Compliance Committee a následně Advisory Committee. Finanční, právní a daňové aspekty jsou pak kontrolovány Audit Committee a jsou také předmětem nezávislého auditu prováděného společností Ernst & Young. Přečtěte si náš Etický kodex (Code of Ethics).

Naše role jako odpovědného občana

Ve společnosti Zentiva chápeme, že jsme nedílnou součástí budoucnosti a uvědomujeme si svou odpovědnost s tím spojenou. Každé naše rozhodnutí má vliv na budoucnost, a proto již dnes postupujeme tak, abychom zabezpečili udržitelný zítřek – zítřek, kde má každý právo získat léčiva, která potřebuje. Záleží nám na našich pracovnících, zákaznících, partnerech i naší planetě. Poznejte blíže naši Strategii společensky odpovědného podnikání.

Diverzita & inkluze

Věříme, že rozmanitost je zdrojem velké síly a energie. V naší společnosti by se každý měl cítit vítán, měl by mít možnost být sám sebou a přispívat dle svých nejlepších možností. Zentiva v oblasti diverzity a inkluze velmi pokročila, ale stále vnímáme oblasti, ve kterých můžeme udělat více. Jako součást našeho závazku k genderové diverzitě chceme do roku 2026 dosáhnout rovnováhy 50:50 napříč manažerskými pozicemi a v nejvyšším vedení společnosti. Zjistěte více o našem závazku k diverzitě, inkluzi, rovnosti a sounáležitosti: Diversity & Inclusion Policy.

Lidská práva a boj proti modernímu otroctví

Zentiva respektuje a podporuje ochranu lidských práv ve všech našich obchodních aktivitách, a to jak v činnostech a postupech našich partnerů, tak i na vyšší úrovni prostřednictvím našeho dodavatelského řetězce a dodavatelské sítě, jak je zakotveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Zentiva se zavázala dodržovat pracovní standardy stanovené Mezinárodní organizací práce a plně dodržovat místní pracovní právo. Očekáváme, že každý člen týmu bude respektovat lidská práva tak, jak je popsáno v našem Etickém kodexu. Své zaměstnance odměňujeme spravedlivě na základě tržních norem a v souladu se zákonnými požadavky na mzdy a sociální výhody. Respektujeme právo dětí na vzdělání a jejich osobní rozvoj a nedovolíme zaměstnávání osob, kteří nedosahují zákonem požadovaného minimálního věku. Naši zaměstnanci mají právo vybrat si, zda budou součástí odborové organizace, pracovní rady nebo jiného rámce pro kolektivní vyjednávání. Pracujeme bok po boku s jejich zástupci, abychom dosáhli co nejlepších výsledků pro naše zaměstnance a naši společnost.
Přečtěte si více informací o našem závazku Lidská práva a boj proti modernímu otroctví.

Jako obchodní společnost průběžně provádíme prověrky a audity, které nám umožňují zmapovat a posoudit potenciální dopady a rizika související s dodržováním lidských práv. Toto posouzení zahrnuje naše vlastní provozy, náš hodnotový řetězec (včetně partnerů a dodavatelů) a také oblasti obchodního a firemního rozvoje. Vypracovali a zavedli jsme zásady ochrany lidských práv, zásady odpovědného nákupu vstupních materiálů a etický kodex dodavatele. Kromě toho poskytuje společnost Zentiva také možnost individuálně provést důvěrné oznámení, přičemž takto vznesené záležitosti a otázky následně posuzují pracovníci centrálního personálního oddělení ve spolupráci s oddělením pro zajišťování souladu s předpisy.

Boj proti úplatkářství a korupci

Zentiva uplatňuje nulovou toleranci vůči korupčním praktikám ve všech svých interakcích a obchodních aktivitách. Zavedli jsme politiku a pokyny pro všechny zaměstnance Zentivy a stejně tak i pro třetí strany, které interagují s naší společností, abychom dodržovali všechny protikorupční zákony a zároveň podporovali kulturu etiky a integrity.
Více si můžete přečíst v našich Zásadách proti úplatkářství.

Náležitá péče

Zentiva spolupracuje pouze s kvalifikovanými a renomovanými třetími stranami, které jednají v plném souladu s našimi hodnotami a zásadami. Proces prověřování partnerů (due diligence) zabezpečuje, že při angažování, výběru a hodnocení třetích stran jsou ověřovány a náležitě vzaty v potaz všechny relevantní informace – tento postup navazuje na náš Programem odpovědného zajišťování zdrojů.

Strategická angažovanost a materialita

S odkazem na standardy GRI zvažujeme:

  • Finanční materialitu (jak může měnící se prostředí a společnost ovlivnit naši finanční výkonnost) a
  • Environmentální/sociální materialitu (jak Zentiva ovlivňuje životní prostředí a společnost).

Zentiva působí v rámci sítě partnerů. Neustálý dialog s našimi interními a externími stakeholdery poskytuje cenné poznatky o nových trendech, rizicích, příležitostech a očekáváních. Toto získávání vhledů a jejich vyhodnocování je zasazeno do naší analýzy materiality.

Identifikovaná rizika jsou zahrnuta do našeho Risk Management Dashboard (RDM) a přezkoumána  naším představenstvem a výkonným výborem, abychom mohli konsolidovat, stanovit priority, přijmout opatření a monitorovat náš pokrok jako součást naší cesty udržitelného rozvoje.

V roce 2021 byly výsledky naší analýzy materiality posouzeny ve spolupráci se společností S&P s využitím jejich rámce ESG pro autoaudit. Do procesu vlastního auditu bylo v průběhu šesti měsíců zapojeno šest členů výkonného výboru Zentivy (CEO, CFO, Head of Legal, Head of Strategy & Transformation, Head of Corporate Affairs & HR and Head of Industrial Operations), aby provedli komplexní kontrolu všech našich stávajících iniciativ udržitelnosti a mohli jsme tak  zhodnotit naše silné stránky a určit oblasti, které je třeba zlepšit. Vše bylo řízeno dedikovanou Project Management Office. Přestože Zentiva dosáhla dobrých výsledků ve srovnání s předními konkurenty v oboru a zařadila se mezi 15 % nejlepších, jsme pevně odhodláni udělat více a další velké kroky budou vyžadovat řadu průlomových technologií, abychom snížili úroveň používání fosilních paliv v našich průmyslových provozech.

Zásady placení daní

Jakožto mezinárodní farmaceutický koncern si uvědomujeme sociální i ekonomické dopady své činnosti stejně jako svou firemní a společenskou odpovědnost vůči zemím i místním obyvatelům dotčeným naším podnikáním – a s tím souvisí také naše role jako daňového poplatníka odvádějícího daně v zemích, kde působíme. Patří sem například daně z příjmu právnických osob, místní podnikatelské daně, daně z nemovitosti i různé daně ze mzdy, daně z přidané hodnoty, daně z prodeje, spotřební daně a celní poplatky. Poznejte blíže celofiremní zásady společnosti Zentiva ohledně placení daní.

Zdraví, Bezpečnost a Životní prostředí (HSE)

Zentiva chce zanechat pozitivní odkaz budoucím generacím i při setrvalé práci na poskytování vysoce kvalitní a dostupné zdravotní péče generacím současným. Jsme zodpovědní za životní prostředí i za bezpečnost našich zaměstnanců a dalších zúčastněných stran. Proto jsme deklarovali a denně dodržujeme následující Politiku HSE.

Oznamování podnětů

Společnost Zentiva podporuje oznamování možného porušení zákonů, Etického kodexu společnosti Zentiva, interních pravidel a etických zásad, jakož i upozorňování na problémy a otázky týkající se dodržování předpisů.

Společnost Zentiva má nulovou toleranci vůči jakýmkoli formám odvetných opatření vůči jakémukoli oznámení v dobré víře.

Všechny informace, které jsou nám v souvislosti s tím oznámeny, včetně osobních údajů získaných přímo od oznamovatele, anebo od anonymního zdroje, budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu s naším Oznámením o ochraně osobních údajů, které je k dispozici zde: https://www.zentiva.cz/gdpr/whistleblowing-privacy-notice. Zentiva se zavázala zamezit jakémukoliv odvetnému opatření, kterému by mohli čelit oznamovatelé jednající v dobré víře.

Pokud chcete vznést podnět nebo dotaz, navštivte tento odkaz.