Naše závazky

Naše poslání

Zentiva je přední farmaceutická společnost, která vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní léky na předpis a volně prodejné léky. S tím, jak Zentiva roste, stále více lidí dostává léky, které potřebují. Naše podnikání stojí na důvěře a odpovědnosti. Lidé, kteří užívají naše přípravky, jsou v jádru všeho, co děláme. Zentiva uplatňuje šest sdílených schopností, tzv. SuperschopnostíZ/SuperpowerZ, které tvoří rámec hodnot a chování, které naši zaměstnanci dodržují a zachovávají. Na jejich základě budujeme zdravé podnikání, na něž můžeme být hrdí.

Naše etické zásady

Zentiva má reputaci důvěryhodného partnera. Této reputace si vážíme a děláme vše proto, abychom ji nadále posilovali. Jedna z našich tzv. SuperschopnostíZ je Odpovědnost. "Dělat správné věci" je podstatou našeho Etického kodexu, kterým se řídíme ve všem, co děláme. Dodržování předpisů a kultura otevřené komunikace o podezřeních z jejich porušení (Speak Up), je základem našeho přístupu. Celý náš tým je pravidelně o našem kodexu pravidelně školen. Etický kodex Zentivy zároveň sdílíme s našimi obchodními partnery, abychom zajistili, že znají naše hodnoty, závazky a etické zásady. Více informací najdete v Etickém kodexu (Code of Ethics).

Naše role jako odpovědného občana

Ve společnosti Zentiva chápeme, že jsme nedílnou součástí budoucnosti a uvědomujeme si svou odpovědnost s tím spojenou. Každé naše rozhodnutí má vliv na budoucnost, a proto již dnes postupujeme tak, abychom zabezpečili udržitelný zítřek – zítřek, kde má každý právo získat léčiva, která potřebuje. Záleží nám na našich pracovnících, zákaznících, partnerech i naší planetě. Poznejte blíže naši Strategii společensky odpovědného podnikání.

Diverzita a inkluze

Každý z nás je jedinečný, navzájem se lišíme. Spojuje nás ale společné poslání vyvíjet a dodávat vysoce kvalitní a dostupné léky na předpis, volně prodejné léky a doplňky stravy, a tím pomáhat lidem žít kvalitní život. V Zentivě věříme, že naše rozmanitost je zdrojem obrovské energie a síly. Každý by se měl cítit vítán, mít možnost být sám sebou a přispívat podle svých nejlepších schopností. Zjistěte více o našem závazku v oblasti diverzity, inkluze a rovného zacházení v našich zásadách diverzity a inkluze.

Lidská práva a boj proti modernímu otroctví

Zentiva, včetně všech svých zaměstnanců, členů představenstva, dceřiných a přidružených společností, respektuje a podporuje ochranu lidských práv napříč svými podnikatelskými aktivitami a rozšiřuje tento přístup do chování a praxe našich partnerů i dodavatelského řetězce v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv. Více informací o našem závazku v této oblasti najdete: Lidská práva a boj proti modernímu otroctví.

Jako obchodní společnost průběžně provádíme prověrky a audity, které nám umožňují zmapovat a posoudit potenciální dopady a rizika související s dodržováním lidských práv. Toto posouzení zahrnuje naše vlastní provozy, náš hodnotový řetězec (včetně partnerů a dodavatelů) a také oblasti obchodního a firemního rozvoje. Vypracovali a zavedli jsme zásady ochrany lidských práv, zásady odpovědného nákupu vstupních materiálů a etický kodex dodavatele. Kromě toho poskytuje společnost Zentiva také možnost individuálně provést důvěrné oznámení, přičemž takto vznesené záležitosti a otázky následně posuzují pracovníci centrálního personálního oddělení ve spolupráci s oddělením pro zajišťování souladu s předpisy.

Boj proti úplatkářství a korupcí

Zentiva vykonává veškeré své podnikatelské aktivity v plném souladu s použitelnými právními předpisy a naším Etickým kodexem . Ve všech našich aktivitách a jednáních uplatňujeme politiku nulové tolerance vůči korupčním praktikám.

Více informací naleznete v Podnikové politice o protikorupčních pravidlech.

Náležitá péče

Zentiva spolupracuje pouze s kvalifikovanými a renomovanými třetími stranami, které jednají v plném souladu s našimi hodnotami a zásadami. Proces prověřování partnerů (due diligence) zabezpečuje, že při angažování, výběru a hodnocení třetích stran jsou ověřovány a náležitě vzaty v potaz všechny relevantní informace – tento postup navazuje na náš Programem odpovědného zajišťování zdrojů.

Náš přístup k posuzování rizik a závažnosti

Společnost Zentiva má zavedené spolehlivé mechanismy řídící firemní posuzování rizik a závažnosti. Uplatňujeme čtyřfázový proces, který zahrnuje konsolidaci, stanovení priorit, plánování a realizaci. Rizika s vyšší prioritou se následně zařadí do našeho systému pro řízení rizik (RMD, Risk Management Dashboard), který umožňuje jejich další monitorování. Tento systém průběžně posuzuje pravděpodobnost, dopady a efektivitu aktuálních kontrolních mechanismů s ohledem na určená rizika. Podrobnosti o tomto procesu i celkovém konceptu naleznete zde.

Mezi oblasti, kde průběžně provádíme posouzení závažnosti, patří například zabezpečení dodávek a celková udržitelnost dodavatelského řetězce, vývoj výrobků a řízení jejich uvádění na trh, rizika týkající se kybernetické bezpečnosti, narušení provozu z důvodu pandemie nemoci Covid 19, rizika související s klimatickými změnami, nezávislost dodávek či integrování akvizic. Pro některé z těchto oblastí jsme navíc stanovili konkrétní cíle a průběžně posuzujeme, jak se nám daří je plnit. Například si přejeme dosáhnout úrovně spokojenosti zákazníků s našimi službami v hodnotě 97 %, přičemž aktuálně jsme na hodnotě 96 %. Různé důležité metriky sledujeme třeba i v oblasti vývoje výrobků a jejich uvádění na trh, včetně podílu na tržbách u novinek na trhu, jejich tržního podílu či ztráty výhradního postavení určitých výrobků.

Zásady placení daní

Jakožto mezinárodní farmaceutický koncern si uvědomujeme sociální i ekonomické dopady své činnosti stejně jako svou firemní a společenskou odpovědnost vůči zemím i místním obyvatelům dotčeným naším podnikáním – a s tím souvisí také naše role jako daňového poplatníka odvádějícího daně v zemích, kde působíme. Patří sem například daně z příjmu právnických osob, místní podnikatelské daně, daně z nemovitosti i různé daně ze mzdy, daně z přidané hodnoty, daně z prodeje, spotřební daně a celní poplatky. Poznejte blíže celofiremní zásady společnosti Zentiva ohledně placení daní.

Zdraví, Bezpečnost a Životní prostředí (HSE)

Zentiva chce zanechat pozitivní odkaz budoucím generacím i při setrvalé práci na poskytování vysoce kvalitní a dostupné zdravotní péče generacím současným. Jsme zodpovědní za životní prostředí i za bezpečnost našich zaměstnanců a dalších zúčastněných stran. Proto jsme deklarovali a denně dodržujeme následující Politiku HSE.

Oznamovatelská linka

Zentiva vybízí své pracovníky i partnery, kteří jsou s ní ve styku, aby upozorňovali na skutečné nebo domnělé přestupky či jakékoli otázky v souvislosti s dodržováním předpisů. Všechny informace, které nám v souvislosti s tím oznámeny, včetně osobních údajů získaných přímo od identifikovaného nebo identifikovatelného oznamovatele, anebo od anonymního zdroje, budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů, které je k dispozici zde : https://www.zentiva.cz/gdpr/privacy-notice.

Zentiva se zavázala zamezit jakékoliv odplatě, které by mohli čelit oznamovatelé jednající v dobré víře.

Využijte naši oficiální linku pro oznamování případů porušování předpisů. Dopis můžete zaslat na adresu:

Zentiva Group, a.s.
Head of Compliance
U Kabelovny 529/16, Prague 10
Czech Republic