Oznamování podnětů - Speak Up nebo Ochrana oznamovatelů?

K porušení právních předpisů, interních pravidel či etických kodexů může docházet v jakékoli organizaci, ať už soukromé nebo veřejné, velké nebo malé. Taková porušení mohou mít mnoho podob jako například korupce, podvody, nekalé obchodní praktiky, nedbalost aj. Pokud jim nebudeme věnovat dostatečnou pozornost, může to mít za následek vážné poškození veřejného zájmu i pověsti společnosti.

Lidé, kteří pro organizaci pracují nebo s ní přicházejí do styku při svých pracovních činnostech, se o takových událostech a/nebo porušení často dozvídají jako první, a mají proto výsadní postavení, aby informovali ty, kteří mohou problém řešit. V Zentivě věříme, že důkladné šetření a reakce společnosti na takové oznámení pomáhá zlepšovat prevenci a zajišťuje správnou reakci na takové protiprávní jednání. 

Proto byla v Zentivě představena iniciativa Speak Up jako obecný mechanismus pro vytvoření bezpečného a důvěrného prostředí pro oznamování podnětů. V rámci iniciativy Speak Up můžete využívat veškerých dostupných oznamovacích systémů, abyste byli vyslyšeni.

Dále jsme v reakci na směrnici EU o ochraně oznamovatelů zavedli mechanismus oznamování podnětů ve smyslu této směrnice - Ochranu oznamovatelů. V souladu s požadavky platných místních právních předpisů jsme vytvořili vyhrazené interní oznamovací systémy, které budou využívány pro Ochranu oznamovatelů.

Kapitola “Oznamování podnětů” v našem Etickém kodexu stanoví základní pravidla pro Ochranu oznamovatelů i iniciativu Speak Up. Ochrana Oznamovatelů i Iniciativa Speak Up jsou upraveny podrobnými interními pravidly v každé společnosti skupiny Zentiva a Ochrana oznamovatelů navíc také v případech, kdy podléhá platným místním právním předpisům nebo právním předpisům EU. 

Pokud chcete vznést podnět, prosím, ujistěte se, že používáte správný nástroj:

  • vždy můžete zvolit Speak Up, pro jakýkoli podnět, prostřednictvím jakéhokoli oznamovacího systému,
    NEBO
  • za splnění podmínek předpokládaných právními předpisy můžete využít Ochrany oznamovatelů, a to prostřednictvím vyhrazených vnitřních oznamovacích systémů.

Ujišťujeme, že společnost Zentiva zamezí jakýmkoliv odvetným opatřením vůči oznámení v dobré víře prostřednictvím iniciativy Speak Up i Ochrany oznamovatelů.

Prosím, vezměte na vědomí základní rozdíly mezi iniciativou Speak Up a Ochranou oznamovatelů v našem prostředí Zentivy:

 Iniciativa Speak up   Ochrana oznamovatelů
Zavedeno a podrobně popsáno v interních pravidlech společnosti Zentiva. Zavedeno platnými právními předpisy, podrobně popsáno v interních  pravidlech společnosti Zentiva.
Vztahuje se na všechny země, ve kterých je Zentiva přítomna. Vztahuje se pouze na země, kde tak stanoví právní předpisy.
Každý se může vyjádřit a bude vyslyšen. Vztahuje se pouze na určitý okruh oznamovatelů. (aplikováno pro ČR dle platné legislativy). 
Anonymní (ledaže oznamovatel zvolí, že nechce být anonymní). Neanonymní. (aplikováno pro ČR dle platné legislativy)
Lze vznést jakékoli téma.  Oznámení musí spadat do oblastí vymezených lokálními právními předpisy.
Oznámit podnět lze jakkoliv.  Oznámit podnět lze pouze prostřednictvím vyhrazených vnitřních oznamovacích systémů. 
Vědomě nepravdivé oznámení je porušením interních pravidel – lze uložit disciplinární opatření Vědomě nepravdivé oznámení je porušením právních předpisů a interních pravidel – lze uložit disciplinární opatření, pokutu. 

Prosím, pro více informací navštivte naši oficiální stránku Ochrana oznamovatelů nebo na stránku Iniciativa Speak Up.