Zprávy ze společnosti Zentiva

18. července 2023    /    Témata

Zentiva prokazuje v nové Zprávě o udržitelnosti za rok 2022 silný posun v ESG

Praha, 18 července 2023 – Zentiva je předním výrobcem a dodavatelem vysoce kvalitních a cenově dostupných léků pro více než 100 milionů lidí v Evropě i mimo ni. Díky začlenění udržitelnosti do své obchodní strategie splnila společnost své cíle v této oblasti pro rok 2022 a realizovala kroky v rámci tří pilířů: Lidé, Partneři a Planeta.

Steffen Saltofte, generální ředitel Zentivy: "Zentiva nadále významně přispívá k veřejnému zdraví v Evropě. Jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči lidem, našim partnerům a naší planetě. ESG (Environmental, Social, Governance) nám pomáhá určovat směr a naplňovat naše ambice. V roce 2022 jsme dosáhli povzbudivého pokroku díky velkému nasazení našich lidí a díky spolupráci a konstruktivnímu dialogu s našimi partnery a zainteresovanými stranami.“

 

LIDÉ: Pokračovali jsme v posilování diverzity, rovnosti a inkluze. V České republice jsme podepsali Chartu diverzity a připojili se tak k Rumunsku a Slovensku, které jsou také signatáři. Na konci roku 2022 byla Zentiva modelovým příkladem diverzity, se zdravou genderovou vyvážeností napříč celou organizací. Zároveň jde společnost nad rámec genderového tématu. Aby podpořila kreativitu a inovace, vytváří týmy z lidí různých kultur, národností, s odlišným vzděláním, různými životními zkušenostmi nebo schopnosti. S naším programem #WeHelpOthers se náš tým zapojil do 100 dobrovolnických aktivit a projektů na podporu komunity.

PARTNEŘI: Zentiva se připojila ke globálnímu paktu OSN o lidských právech, práci, životním prostředí a boji proti korupci. Ten stanovuje 10 zásad a 17 rozvojových cílů udržitelnosti. Byl to rok posílení našeho řízení vztahů s partnery, počínaje aktualizovanou Risk & Materiality analýzou, lepším sdílením best practices a spoluprací mezi různými týmy. To pomohlo k dalšímu posunu v programu odpovědného sourcingu, kde jsme zrevidovali 80 % nejvýznamnějších dodavatelů a diskutovali o našich společných aktivitách směrem k udržitelné budoucnosti.

PLANETA: Převedli jsme naši klimatickou strategii do akcí a přinesli významná zlepšení v oblasti snižování uhlíkové stopy, energetické náročnosti, zefektivňování vodního hospodářství a optimalizace nakládání s odpady. Pokračovali jsme také v našem zalesňovacím programu vysazením více než 100 000 stromů. Evropské výrobní závody Zentivy využívají 100 % energie z obnovitelných zdrojů a dále investujeme do maximalizace využití solárních panelů ve všech našich závodech. Pokračujeme v našem plánu dosažení uhlíkové neutrality, který směřuje k dosažení tohoto cíle ve scope 1 a scope 2 do roku 2030.

Ines Windisch, Head of HR, Communications & Sustainability: „To „e“ v Zentivě je zelené z nějakého důvodu. Ohlížíme se za historií dlouhou více než 500 let, kdy Zentiva poskytovala lidem a komunitám lepší zdravotní péči. Chceme to stejné zajistit pro budoucí generace, aby si mohly užívat života stejně jako my. Víme, že pro udržitelné zítřky musíme jednat již dnes.

Zpráva Zentivy o udržitelnosti za rok 2022 odhaluje nefinanční témata s odkazem na standardy GRI a poprvé představuje ověřenou analýzu uhlíkové stopy i pro emise ve scope 3. Společnost představuje ambiciózní výhled na rok 2023, který ukazuje plné odhodlání dalšího pokroku ve všech oblastech ESG.

Seznamte se se Strategií udržitelnosti Zentivy a opatřeními, která jsme implementovali zde.

O společnosti Zentiva

Zentiva je výrobcem vysoce kvalitních dostupných léčiv, které poskytuje pacientům v Evropě i za jejími hranicemi. Se svým týmem sestávajícím z více než 4 800 oddaných lidí a sítí výrobních závodů, včetně Prahy, Bukurešti a Ankleshwaru, usiluje Zentiva o to být lídrem v oblasti značkových generických léků v Evropě, aby co nejlépe uspokojovala každodenní potřeby lidí v oblasti zdravotní péče. Věříme, že lidé potřebují lepší přístup k vysoce kvalitním dostupným léčivům a zdravotní péči více než kdy dříve. Spolupracujeme se zdravotnickými pracovníky, lékárníky a orgány odpovídajícími za zdravotnické systémy na hledání řešení v oblasti snižování nákladů a zlepšování přístupu ke zdravotní péči.
www.zentiva.cz

Kontakt pro média:

Veronika Ocasio
Communication Specialist
Tel.: (+420) 722 980 358
E-mail: veronika.ocasio@zentiva.com