Nacházíte se zde:   Hlavní stránka » Naše produkty » DOLMINA 100 SR


DOLMINA 100 SR


Stáhnout PDF leták

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls110249/2009

Příbalová informace - RP

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si ji pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Dolmina 100 SR a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dolmina 100 SR užívat
3. Jak se Dolmina 100 SR užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání přípravku Dolmina 100 SR
6. Další informace

DOLMINA 100  SR

(Diclofenacum natricum)
tablety s prodlouženým uvolňováním

Léčivou látkou je diclofenacum natrium 100 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním.
Pomocné látky jsou mastek, ethylcelulosa, magnesium-stearát, povidon, hyprolosa, diethyl-ftalát, oxid titaničitý.

Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce:
ZENTIVA, k.s., Praha, Česká republika

1. Co je přípravek DOLMINA 100 SR a k čemu se používá?

Dolmina 100 SR patří mezi léčivé přípravky, které se nazývají nesteroidní antirevmatika.
Dolmina 100 SR je léčivým přípravkem, který účinkuje proti zánětu, bolesti a horečce při zánětlivých onemocněních různého původu. Dolmina 100 SR odstraňuje též ztuhlost, otoky, omezuje zánět a umožňuje zlepšení subjektivního stavu pacienta.

Dolmina 100 SR užívají dospělí a mladiství starší 15 let k léčbě bolestivých projevů a otoků způsobených záněty a revmatickými onemocněními s lokalizací kloubní (jako revmatoidní artritida, osteoartróza, ankylosující spondylitida, juvenilní artritida) i mimokloubní, bolestivých páteřních syndromů, poúrazových a pooperačních otoků a zánětů, k léčbě bolesti hlavy, zubů, při bolestivé menstruaci a gynekologických zánětech.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete používat přípravek DOLMINA 100 SR?

Nepoužívejte přípravek DOLMINA 100 SR:

  • pokud jste přecitlivělý(á) na diklofenak, kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné protizánětlivé léky a v minulosti se u     Vás objevily po těchto lécích reakce jako  průduškové astma nebo kopřivka, 
  • trpíte žaludečním nebo dvanácterníkovým vředem, poruchami krvetvorby a jaterní porfyrií,
  • těhotné ženy ve třetí třetině těhotenství.

Vzhledem k obsahu diklofenaku není Dolmina 100 SR vhodnou lékovou formou pro děti.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DOLMINA 100 SR je zapotřebí:
Pouze v nezbytně nutných případech za pečlivé kontroly smí být přípravek podáván pacientům s vážným postižením ledvin, po prodělaném žaludečním nebo dvanácterníkovém vředu, s vysokým krevním tlakem, se srdeční nedostatečností s otoky dolních končetin, při poruchách krvetvorby, zvýšenou krvácivostí, s alergií a některými onemocněními pojiva (jako jsou kolagenózy), v první a druhé třetině těhotenství a během kojení
Dolmina 100 SR může působit problémy s otěhotněním. Po přerušení užívání dojde k úpravě. Pokud chcete otěhotnět nebo máte problémy s otěhotněním, musíte informovat lékaře.
Během léčby není vhodné pití alkoholických nápojů.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Dolmina 100 SR se nesmí užívat v třetí třetině těhotenství.
Pokud to není jednoznačně nevyhnutelné, Dolmina 100 SR se nemá podávat během první a druhé třetiny těhotenství. Pokud Dolminu 100 SR užívá žena, která se snaží otěhotnět, nebo během první a druhé třetiny těhotenství, má užívat nízké dávky a léčba má být co nejkratší.

Kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Dolmina 100 SR přechází do mateřského mléka, avšak v tak malém množství, že pravděpodobnost ovlivnění kojeného dítěte je jen malá. Užívání Dolminy 100 SR během kojení však musí vždy posoudit a rozhodnout lékař. Považuje-li lékař léčbu Dolminou 100 SR během kojení za nezbytnou, měla by být podávána co nejkratší dobu, jen 1x denně užívána vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte. Při jakýchkoli změnách v projevech dítěte je třeba se včas poradit s pediatrem

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pozornost není ovlivněna. Jestliže se však u Vás v průběhu léčby objeví některé nežádoucí účinky jako únava, závratě,nebo poruchy vidění neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku DOLMINA 100 SR:
Na pomocné látky obsažené v tomto přípravku se nevztahují žádná speciální upozornění.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Učinky přípravku Dolmina 100 SR a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis nebo i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Dolmina 100 SR užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Přípravek může zvyšovat účinky lithia, digoxinu, metotrexatu, léků proti srážení krve, pro léčbu cukrovky a některých protizánětlivých léků. Naopak může snížit účinek močopudných léků. Současné užívání kyseliny acetylsalicylové ( aspirin, acylpyrin) vede ke snížení účinku Dolmina 100 SR. Při současném podávání diklofenaku s glukokortikoidy nebo jinými protizánětlivými léky se zvyšuje riziko krvácení v žaludku a ve střevech. Dolmina 100 SR, podobně jako ostatní nesteroidní antirevmatika, může zvýšit poškození ledvin při podávání  cyklosporinu. Při kombinaci s triamterenem bylo pozorováno akutní selhání ledvin.

3. Jak se přípravek Dolmina 100 SR užívá?

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.
Pokud lékař nedoporučí jinak, je obvyklá denní dávka pro dospělé a mladistvé nad 15 let jedna tableta denně.
Doporučuje se lék užívat po jídle nebo během jídla a zapít dostatečným množstvím tekutiny. Délku léčby určí lékař.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku DOLMINA 100  SR  je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři.

Jestliže jste Vy nebo někdo jiný užil(a) více přípravku DOLMINA 100  SR, než jste měl(a):
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.
Při předávkování se doporučuje symptomatická a podpůrná léčba.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DOLMINA 100  SR:
Při vynechání dávky užijte lék ihned, jakmile si vzpomenete, a posuňte podání další dávky. Jestliže se doba pro předpokládané užití další dávky blíží dávkovacímu schématu, dávku vynechte. Neužívejte dvojnásobnou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky přípravku Dolmina 100 SR

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Dolmina 100 SR nežádoucí účinky.
Nežádoucí účinky po diklofenaku se vyskytují přibližně u 20% pacientů.
Zejména na počátku léčby se mohou vyskytnout zažívací obtíže - bolesti břicha, nechutenství, poruchy zažívání, nucení na zvracení, zvracení, průjem, nadýmání. Pokud se objeví krvácení ze zažívacího systému či aktivace vředové choroby s možnou tmavou stolicí či zvracením tmavého žaludečního obsahu, je třeba léčbu ihned přerušit a navštívit lékaře.Riziko vzniku zažívacích obtíží (zejména poškození žaludeční sliznice) je tím vyšší, čím je větší dávka a délka podávání Dolminy 100 SR. Z dalších nežádoucích účinků byly popsány přechodné bolesti hlavy, lehké závratě, ospalost, únava, malátnost, nespavost, zvýšení jaterních testů, zánět jater či žloutenka, poruchy krvetvorby, zadržování tekutin a solí, příznaky z přecitlivělosti - kožní vyrážky a svědění, kopřivka, vypadávání vlasů či otoky.
Vzácně se může objevit krev v moči, zánět močového měchýře, porucha funkce ledvin, poruchy citlivosti, poruchy paměti, třes, křeče, poruchy vidění, hučení v uších, přechodné poruchy sluchu, dezorientace, noční můry, pocit úzkosti, neklid.
Velmi vzácně, zvláště u pacientů s  astmatem, může dojít k těžké alergické reakci provázené otoky, dušnosti, snížením krevního tlaku a s odstupem času zánětem cév, dále k neinfekčnímu zánětu mozkových blan (s příznaky např. ztuhnutím šíje, horečkou a poruchami vědomí), zvláště u pacientů s tzv. chorobami pojiva.
Velmi vzácné se může vyskytnout rovněž zánět dutiny ústní nebo jazyku, poškození sliznice jícnu, zánět tlustého střeva, zhoršení Crohnovy choroby, zácpa, zánět slinivky břišní, kožní vyrážka s puchýři či zarudnutí, těžké formy kožních reakcí, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, zápal plic či bolesti na hrudi.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není  neuveden v této příbalové informaci nebo jestliže považujete některý z uvedených nežádoucích účinků za vážný, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Uchovávání přípravku DOLMINA 100  SR

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě 10-25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci
ZENTIVA, k.s., Praha, Česká republika

Velikost balení
Jedno balení obsahuje 20 tablet s prodlouženým uvolňováním.

Datum poslední revize textu
25.6.2009

Logo ZENTIVA

030709R

 

 

Léčivé přípravky v Zentivě

Produktová řada obsahuje více než 400 produktů v 800 lékových formách a pokrývá širokou škálu terapeutických oblastí. Produkty skupiny Zentiva jsou určeny pro léčbu bolestí, kardiovaskulárních onemocnění.

Chcete-li vyhledávat podle různých kritérií, využijte Vyhledávání.


[ ↑ K obsahu ↑ ]